"Eine bessere Zukunft für unsere dänisch-deutsche Grenzregion"

Løgumkloster Declaration
Committees of PerspektivRegion
1st Danish-German Futureparlament 25-30 september


PerspektivRegion er et projekt der har til formål at styrke forbindelsen mellem den danske og tyske befolkning i grænseregionen. Projektet forbinder regionerne Syddanmark og Slesvig-Holsten og forsøger at overvinde fordomme og i fællesskab udvikle nye idéer i regionen.

Fremtidsparlamentet er dedikeret til udfordringer og fremtidsspørgsmål i Grænseregionen.

Vi, fremtidens medskabere (parlamentarikere), er overbevist om, at der er behov for grænseoverskridende samarbejde for at løse globale og regionale problemer.

Denne deklaration er vores bidrag til at udvikle en god fremtid for vores grænseregion.

1. UDVEKSLING UDEN SPROGLIGE OG INFRASTRUKTURELLE BARRIERER

1. Grundlaget for fælles forståelse og gode relationer er at mødes og opleve sammen, så vi kan lære hinanden at kende og stoler på hinanden.

I vores grænseland bør alle, især unge mennesker, kunne mødes uden sprogbarrierer og få gode oplevelser sammen. Det vil vi opnå gennem omfattende, motiverende og gratis sprogundervisning for alle aldersgrupper.

2. Grænseregionen skal være et rum, der formidler kulturelle værdier fra nord til syd og omvendt samt tilbyder en infrastruktur, der knytter Europa tættere sammen. Dette er kun muligt, hvis den er forbundet hen over grænsen og støttet af begge sider.

 • Vi anbefaler en hovedbanegård til højhastighedstog til hele regionen vest for Flensborg på jernbanelinjen mellem de europæiske metropoler.
 • Vi anbefaler en regional erhvervshavn i Aabenraa, hvor havforholdene er bedst.

2. LIVLIGE OG LEVEDYGTIGE LANDSBYER - TIL AT ARBEJDE OG BO I

1. I fremtiden skal balancen mellem arbejdsliv og familieliv støttes strukturelt af den tysk-dansk-frisiske region. Der skal skabes lokale innovative og flerfunktionelle forsamlingshuse som gør udkantsområderne attraktive. I de moderne forsamlingshuse er der god mulighed for at skabe plads til børn og udnytte landsbyernes og naturens potentiale bedre.

Forsamlingshusene skal udnytte at de ligger tæt på naturen, støtte den lokale kultur og skabe samvær med kontorfællesskaber for forskellige virksomheder der geografisk hører til andre steder.

2. Forsamlingshusene skal summe af liv og tilbyde kontorfællesskaber, møde- og konference faciliteter samt multifunktionsrum, der også kan bruges til kulturelle arrangementer og debatter. Derudover skal der være et køkken og en fælleshave, der forsyner landsbyen med frugt og grøntsager. I fremtiden skal huset kombineres med den lokale børnehave og det lokale plejehjem.

3. Der skal skabes et interkulturelt netværk mellem forsamlingshusene på begge sider af grænsen, hvor engagerede på tværs af generationer kan udveksle erfaringer. Udvekslingen af viden, varer og færdigheder støttes af et mobilt eksperthold.


3. FORMIDLING AF VIDEN OG INFORMATION OM VEDVARENDE ENERGI

1. I det dansk-tyske grænseområde vil vi fremover arbejde på at udbrede kendskabet om mulighederne i den grønne omstilling til befolkningen og politikerne. Herunder:

 • Vedvarende energi
 • Bæredygtigt landbrug
 • Genbrug
 • Økonomisk omstilling

2. Folkehøjskoler på begge sider af grænsen skal samarbejde og i fællesskab udvikle aktiviteter, som FREMTIDSPARLAMENTET, hvor den grønne omstilling står i fokus med deltagelse af borgere, politikere og offentlige ansatte.

3. Vi fokuserer især på Sønderjylland og den nordlige del af Slesvig-Holsten.


4. VELLYKKET INTEGRATION GENNEM KULTURELLE TILBUD

Vores opgave som samfund i Europa bliver at integrere multietniske minoriteter i vores nabolag og give dem mulighed for at deltage i vores fælles samfund. Her kan det tysk-danske grænseområde være et godt forbillede. Vi ønsker at bygge videre på årtiers erfaring med integrationen af mindretal her i grænseregionen, så vi i fremtiden også kan leve sammen i fred

Vores nøgleord til en fælles socialisering fremmer den gensidige forståelse:

 • Kontakt
 • Positivitet
 • Nysgerrighed
 • Venskab
 • Gensidig interesse
 • Gensidig respekt gennem handlinger og selvansvar

1. For at realisere vores løsning er der brug for steder, hvor der kan opstå samvær på forskellige måder. Her støtter vi ideen om forsamlingshusene.

2. Der skal dannes en initiativgruppe der består af mennesker med forskellige baggrunde og sociale positioner på tværs af generationer, der kortlægger de reelle behov i deres lokalsamfund.

3. Alt efter lokalsamfundets behov, arrangeres der aktiviteter inden for rammerne af denne deklaration. Ansvar for aktiviteterne bliver placeret i lokalsamfundene.

4. En række arrangementer skal være på både danske og tyske lokationer, så det tiltrækker publikum på tværs af grænsen.


5. HÅNDTERING AF DEN KOMMENDE OMSTILLING I LANDBRUGET GENNEM DIALOG

Grænseregionen er præget af landbrug. Landbruget står, ligesom i andre regioner, nu under et enormt pres for at omstille sig.

1. Vi vil gerne hjælpe med at håndtere den kommende omstilling i landbruget i det dansk-tyske grænseland, gennem dialog med de forskellige aktører, fordi gode og kreative idéer kommer fra mange synsvinkler.

2. Landbruget vil først komme sig igen, når forbrugerne ser værdien af deres lokale landbrug. Vi skal starte med børnene. Derfor: Et sundt måltid hver dag til alle børn. Initiativet har en tværfaglig rundbordssamtale som styregruppe.

3. En afindustrialisering af landbruget, kræver en ny fordeling af ejendom og mere arbejdskraft. Andelsgårde og solidariske landbrug bør have et regionalt videnscenter, som trækker på begge landes erfaringer og viden.

4. Vi vil gerne gribe muligheden for at være med i omstillingen af landbruget bottom-up og starter i det små, i regionen. Der, hvor vi har indflydelse.

5. Vi skaber et netværk, der deler om, omdanner eksisterende viden og erfaringer fra grænseregionen til nye idéer. To forskellige lande og tre kulturer kan berige hinanden på kryds og tværs. En mangfoldighed af perspektiver skaber rammerne for nye idéer.

6. Vi ønsker en dialog der tager udgangspunkt i rundbordssamtaler med både eksperter og borger. Hvis vi ser krisen som en mulighed, kan vi skabe et "godt liv for alle".


6. PERSPEKTIVAFKLARING AF EN UBETINGET BASISINDKOMST SOM DEL AF DEN FREMTIDIGE ØKONOMI OG ET FREMTIDIGT SAMFUND

Ubetinget Basisindkomst er en individuel, ubetinget offentlig ydelse for alle bogere, der skal have en størrelse, så man kan leve af den. Grænselandet vil være et godt sted at undersøge perspektiverne i denne model, da man ville kunne undersøge virkningerne af denne i to forskellige samfundsformer: Det tyske og det danske.

Nogle af de fordele vi ser i dag øget retssikkerhed, mindre bureaukrati, et styrket civilsamfund med frivilligt arbejde og sikring af købekraften i udkantsområdet.

 • Der skal laves en seminarrække på tværs af grænsen med fokus på perspektivafklaring af et fremtidigt samfund med ubetinget basisindkomst. 10 eminarer, 5 i hvert land, hvor der indbydes politikkere, borgere, videnspersoner og meningsdannere. Hvert seminar dokumenteres med en film.
 • Seminarrækken danner grobund for at gennemføre et konkret afprøvningsprojekt i Tønder Kommune og Nordfriesland